Unit 4: Phân biệt cặp âm /k/ in cat & /g/ in go

Thứ năm ngày 21 thg 01 năm 2016
Học cách phân biệt cách phát âm của cặp âm /k/ và /g/ các em nhé.

Chủ đề bài chia sẻ hôm nay sẽ là phân biệt cách phát âm của cặp âm /k/ và /g/.

Âm /k/ xuất hiện trong các từ như: “kiss, came, key, character, quiet, liquid, picture, chicken, accident, sick , book...”

Còn âm /g/ xuất hiện trong: “get, ghost, guest, forget, began, bag, egg, league”

Sau đây là cách phát âm cụ thể của từng âm.

1. Âm /k/              

-  đầu tiên nâng đuôi lưỡi nâng cao lên đuôi vòm miệng để ngăn hơi từ miệng thổi ra;

- sau đó thả nhanh đuôi lưỡi. Bản phát âm đúng âm khi dòng hơi được giải phóng mạnh ra ngoài;

- cổ họng không rung;

 2. Âm /g/          

- cách phát âm giống âm /k/ tuy nhiên dòng hơi thổi ra không mạnh;

- cổ họng phải rung;

Ta cùng luyện các âm này nhé!

Check your listening

A. The following pairs of words contain the sounds /k/ as in “cat” and /g/ as in “go”. You will hear one word from each pair. Circle the word that you hear. (File 01)  

1.            came                     game

2.            come                     gum

3.            cane                      gain

4.            coal                        goal

5.            class                       glass

6.            snack                     snag

7.            lack                        lag

8.            duck                      dug

9.            pick                        pig

10.          frock                      frog

B. In the following pairs of words, one word ends with the sound /k/ or /g/. You will hear one word from each pair. Circle the word that you hear. (File 02)

1.            see                         seek

2.            stay                        steak

3.            way                        wake

4.            we                          week

5.            lay                          lake

6.            lee                          league

7.            play                        plague

8.             more                    morgue

9.            row                        rogue

10.          few                        fugue

Cùng luyện thêm một số bài tập dạng bài này nhé!