Tất tần tật kiến thức về những nguyên âm trong tiếng anh

 Tất tần tật kiến thức về những nguyên âm trong tiếng anh
Dựa theo bảng chữ cái IPA (International Phonetic Alphabet), sẽ có 5 nguyên âm trong Tiếng Anh bao gồm nguyên âm u, e, o, a, i.

1. Khái quát về những nguyên âm trong tiếng anh

Nguyên âm hay phụ âm trong Tiếng Anh và Tiếng Việt có cách phát âm rất khác nhau. Vì vậy khi học Tiếng Anh, đặc biệt là với kỹ năng Speaking, chúng ta cần hiểu rõ về chúng để có thể có phát âm chuẩn nhất. 

Nguyên âm là các âm mà khi chúng ta nói, luồng khí đi ra từ thanh quản không bị cản trở. Dây âm thanh rung lên và chúng ta có thể cảm nhận được rung động này.

Hãy thử với ví dụ sau đây:

“This summer I will visit a new country with two of my best friend” 

2. Những nguyên âm trong tiếng anh cần nắm vững 

Dựa theo bảng chữ cái IPA (International Phonetic Alphabet), sẽ có 5 nguyên âm trong Tiếng Anh bao gồm nguyên âm u, e, o, a, i. Từ 5 nguyên âm chính này, dựa theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA, sẽ được chia thành 20 nguyên âm đơn và đôi. 

tất tần tật kiến thức về những nguyên âm trong tiếng anh - 1 - bảng chữ cái IPA

Bảng chữ cái IPA trong Tiếng Anh 

a. 12 nguyên âm đơn 

Nguyên âm đơn trong Tiếng Anh sẽ bao gồm các nguyên âm dài và ngắn. Dựa theo bảng mẫu tự phiên âm quốc tế IPA, mỗi âm tiết sẽ có 1 ký hiệu riêng. Dưới đây là cách đọc các nguyên âm đơn trong tiếng Anh:

Nguyên âm dài Cách đọc   Ví dụ   Nguyễn âm ngắn  Cách đọc   Ví dụ   
/i:/ Đọc là “i” phát âm hơi kéo dài meal /mi:l/: bữa ăn /i/ Đọc là “i” phát âm ngắn gọn
 

sit /sɪt/: ngồi

/æ/
 

Đọc là “a”, phát âm ngắn gọn, miệng hơi khép lại, âm phát ra ở phần trước lưỡi 

man /mæn/: đàn ông /e/ 
 

Đọc là “e”, phát âm ngắn gọn 

 

pen /pen/: cái bút

/u:/ Đọc là “u”, phát âm hơi kéo dài food /fuːd/: đồ ăn /ʊ/
 

Đọc là “u”, phát âm ngắn gọn

good /gʊd/: tốt
/a:/ Đọc là “a”, phát âm hơi kéo dài, miệng hơi mở ra, âm phát ra ở phần sau lưỡi  card /kɑːrd/: thẻ /ʌ/ Đọc gần giống âm “ắ”  cut /kʌt/: cắt
/ɔ:/ hay /ɔ:r/ Đọc là “o”, phát âm hơi kéo dài, hai môi trên và dưới tròn lại khi phát âm port /pɔːt/: cảng /ɒ/ Đọc là “o”, phát âm ngắn gọn, miệng hơi khép lại khi phát âm job /dʒɒb/: công việc
/ɜ:/

Đọc là “ơ”, phát âm hơi kéo dà

 

bird /bɜːrd/: con chim

 

/ə/

 

Đọc là “ơ”, phát âm ngắn gọn

 

Around /əˈraʊnd/: xung quanh

 


 

b. 8 nguyên âm đôi 

Các nguyên âm đôi trong tiếng Anh được tạo ra bằng cách ghép các nguyên âm đơn lại với nhau và được chia thành 3 nhóm:

Nguyên âm đôi

Ví dụ

/ir/ hay /iə/

career /kəˈrɪər/: nghề nghiệp

/er/ or /eə/

barely /ˈbeəli/: trống trải 

/ei/

mate /meɪt/: bạn cùng học

/ɑi/

like /laɪk/: thích

/ʊə/ or /ʊr/

Visual /ˈvɪʒʊəl/ (adj): trực quan, thuộc về thị giác

/ɑʊ/

Mouse /maʊs/: con chuột

/ɔi/

Voice /vɔɪs/ (n): giọng

/əʊ/

Boat /bəʊt/: con tàu

 

3.  Quy tắc đọc những nguyên âm trong Tiếng Anh 

Học ngôn ngữ, ngoài sự tư duy còn cần đến kiên trì và thói quen tập luyện. Để sử dụng thật nhuần nhuyễn những nguyên âm trong Tiếng Anh, từ đó có một phát âm chuẩn, bạn cần duy trì thói quen tập luyện hằng ngày. 

Sau đây sẽ là một số quy tắc phát âm những nguyên âm trong Tiếng Anh 

a. Tùy thuộc vào nguyên âm đứng sau “G” mà cách phát âm của nó không giống nhau

  • “G” được phát âm là /g/ nếu sau nó là các nguyên âm a, u, o

Ví dụ: 

game: /geim/

guarantee: /ɡær.ənˈtiː/

gosh: /ɡɒʃ/

  • “G” được phát âm là /dʒ/ nếu ngay sau đó là các nguyên âm i, y, e

 Ví dụ: 

Giant /ˈdʒaɪ.ənt/

Gipsy /ˈdʒɪp.si/

b. Phụ âm “C” sẽ có cách phát âm khác nhau phụ thuộc vào nguyên âm đứng sau nó

  • “C” được phát âm là /s/ nếu sau đó là các nguyên âm i,y và e

Ví dụ: 

cyber /saɪ.bər/

cigarette /sɪɡ.ərˈet/

cedar /ˈsiː.dər/

c. Sẽ không cần phải phát âm phụ âm R nếu phía trước nó là một nguyên âm yếu /ə/

Ví dụ: 

interpol /ˈɪn.tə.pɒl/

interest /ˈɪn.trəst/

d. Nếu từ được kết thúc với cụm nguyên âm + phụ âm + nguyên âm “e”, thì nguyên âm “e” sẽ trở thành âm câm, và nguyên âm trước phụ âm đó sẽ là nguyên âm đôi

Ví dụ: 

cure /kjʊər

care /keər/

site /saɪt/

4. Cách ghép những nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh 

Một quy tắc quan trọng khi phát âm Tiếng Anh là cần chú ý âm cuối của từ, hay thường được gọi là “ending sound”. Đây cũng là điểm khác biệt của Tiếng Anh và Tiếng Việt. Bởi lẽ, trong Tiếng Việt, chúng ta không bao giờ phát âm âm cuối, còn Tiếng Anh thì ngược lại, nó là yếu tố xác định “Pronunciation” của bạn đúng hay không. 

Tuy nhiên, trong giao tiếp, người bản xứ thường nói với nhau khá nhanh. thay vì phát âm rõ ràng âm cuối, họ thường có thói quen ghép nguyên âm với phụ âm hoặc nối liền âm cuối của câu này với câu sau. 

  • Ghép nguyên âm và phụ âm:

Ví dụ: 

deep end  => /diːpend/

Look at that! => /lʊ kæt ðæt/ thay vì /lʊk‿æt ðæt/

  • Ghép nguyên âm + nguyên âm

Ví dụ: go out => go ‿ out

>>> Xem thêm: