Unit 3: Phân biệt cặp âm /t/ in ten & /d/ in day

Thứ năm ngày 21 thg 01 năm 2016
hãy cùng cô phân biệt cặp âm /t/ và /d/ nhé!

Cặp âm chính cần phân biệt hôm nay là /t/ và /d/. Cùng tham khảo bài chia sẻ ngày hôm nay nhé!

I. Âm /t/           

“to, time, stop, little, auto, ate, walked” Âm này xuất hiện trong một số từ sau:

Cách phát âm /t/

-          Đầu tiên bạn để đầu lưỡi ở đỉnh hàm răn trên để ngăn hơi thổi từ miệng;

-          Sau đó thả nhanh đầu lưỡi xuống. Âm phát ra khi dòng hơi được thổi ra;

-          Cổ họng bạn không rung;

-            miệng. Tờ giấy rung khi âm được bật.  Để một tờ giấy trước

2. Âm /d/              

 “do, dark, candy, louder, powder, need, side, called” Âm /d/ xuất hiện trong các từ sau

-          Âm được bật y hệt âm /t/ dòng hơi thổi ra không mạnh;

-          Cổ họng cần rung;

-          Để 1 tờ giấy trước miệng và tờ giấy không rung;

Cùng luyện tập một số fie nghe sau để phân biệt 2 âm nhé!

Check your listening

A. The following pairs of words contain the sounds /t/ as in “ten” and /d/ as in ‘day’. You will hear one words from each pair. Circle the word that you hear. (File 01)
 

dear                  tear        1.

die                    tie         2.

dime                 time         3.

do                     to         4.

down               town         5.

bad                   bat         6.

need                 neat         7.

had                   hat         8.

code                 coat         9.

hid                    hit       10.

B. In the following pairs of words, one word ends with the sound /t/ or /d/. You will hear one word from each pair. Circle the word that you hear. (file 02)
 

spite                  spy        1.

heat                    he         2.

plant                 plan         3.

seat                  see         4.

goat                    go         5.

made                 may         6.

need                knee         7.

card                   car         8.

ride                  rye         9.

planned                 plan       10.