Unit 8: Phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure

Thứ năm ngày 21 thg 01 năm 2016
Hôm nay cùng cô phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure các bạn nhé!

Cặp âm này là cặp âm khó và thường gây khó khăn cho người học trong quá trình học Tiếng anh giao tiếp công việc.

Âm /ʃ/ xuất hiện trong các từ như: “shoe, sure, machine, ocean, nation, tension, precious, rush”

Âm /ʒ/ xuất hiện trong các từ: “treasure, vision, explosion, mirage”

Để sản xuất âm này ta cần:            

1. Âm /ʃ/

- đưa lưỡi về hướng hàm răng, không chạm vào răng;

- thổi hơi giữa lưỡi và 2 hàm răng mình;

-  nhớ rằng cổ họng KHÔNG RUNG;

- âm này được sử dụng như khi bạn bảo người khác yên lặng (Sh!)

2. Âm /ʒ/

Cách đọc âm này như âm trên tuy nhiên

- đưa lưỡi về hướng hàm răng, không chạm vào răng;

- thổi hơi giữa lưỡi và 2 hàm răng mình;

-  nhớ rằng cổ họng RUNG;                  

Thử đọc một số câu sau mshoagiaotiep.com nhé!

1.  Did you wash the car in the garage?

2. Some of our national treasures are in the White House.

3. We ate the delicious food, and we didn’t need a great deal of persuasion.

4. Do you know if the ship has provisions for a short cruise?

5. The invitation said to dress formally, not casually.

6. The patient asked for a massage.

7. The day we met was a special occasion.

Và luyện thêm file nghe này nhé!

Now practice the sound in words. Notice the phonetic spelling. Listen and repeat each word twice. (file 01)

 

1.            ship       

2.            machine

3.            wish

4.            visual

5.            confusion

6.            espionage

7.            wash

8.            treasure