Speaking & Listening

Networking - Unit 3: Talking about plans

Networking - Unit 3: Talking about plans
Khi đi làm, bạn nên đặt ra cho mình một dự định, kế hoạch làm việc cụ thể để có thể làm việc một cách khoa học hơn, cũng như nỗ lực nhiều hơn trong công việc.

Có rất nhiều cách để nói về kế hoạch và dự định trong tương lai bằng tiếng Anh (các bạn có thể xem lại bài thời tương lai về will và going to TẠI ĐÂY

Đầu tiên hãy xét các ví dụ sau, chú ý vào những cấu trúc in đậm:

It’s not far now. / We’ll be there in five minutes.

I thought you might like to check in your hotel first and drop off your things.

Would you like to check into your hotel first?

Then we can grab a spot of lunch.

After that we can go to the company

We have the meeting with the sales team at two, as you know.

At four we’re going to visit the production plant.

That should only take an hour.

Then I’ll take you back to your hotel and you can relax for a bit.

I’ll pick you up at about seven for dinner.

We’re going to a very nice French restaurant this evening.

--> Các bạn có thể nói một câu có tính kế hoạch, dự định bằng nhiều cách khác nhau:

1. Thứ nhất là dùng động từ khuyết thiếu, ngoài will còn có thể dùng can, could, might, should, etc.
I thought you MIGHT like to check into your hotel first.
Then we CAN go to the office.
That SHOULD only take an hour.

I WILL pick you up at about seven for dinner.

2. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thời hiện tại đơn nếu hành động mang tính chất là kế hoạch đã được lên lịch sẵn:
We HAVE the meeting with the sales team at two.
It IS the big company dinner tonight.

3. Cuối cùng có thể sử dụng going to:
At four we ARE GOING TO visit the production plant.
After that we ARE GOING TO this fantastic French restaurant.

Luyện tập các bài tập dưới đây!

Luyện tập
Hỗ trợ trực tuyến