Unit 5: 25 động từ KHÔNG THỂ THIẾU trong email

Unit 5: 25 động từ KHÔNG THỂ THIẾU trong email
Trong môi trường làm việc, giao tiếp với đối tác bằng email chính là kênh giao tiếp nhanh nhất Việc sử dụng những động từ như “apologize – xin lỗi” hay “arrange a meeting – sắp xếp 1 cuộc hẹn” như thế nào trong văn phong email. Bài học hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn những động từ là thói quen của văn phong email.

Trong môi trường làm việc, giao tiếp với đối tác bằng email chính là kênh giao tiếp nhanh nhất Việc sử dụng những động từ như “apologize – xin lỗi” hay “arrange a meeting – sắp xếp 1 cuộc hẹn” như thế nào trong văn phong email. Bài học hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn những động từ là thói quen của văn phong email.