Unit 19: Phân biệt AS và LIKE

Thứ năm ngày 12 thg 05 năm 2016
Unit 19: Phân biệt AS và LIKE
Hôm nay, chúng ta cùng cô sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của hai từ AS và LIKE các bạn nhé!

Trong tiếng Anh, đôi khi chúng ta vẫn còn bị bối rối về cách sử dụng của một số từ, không biết nên dùng các từ này trong các trường hợp nào, và quan trọng là sự khác nhau giữa chúng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của hai từ AS và LIKE.

1. AS           
Chúng ta sử dụng As để nói về nghề nghiệp hoặc chức năng:

- I worked as a shop assistant for 2 years when I was a student.

He used his shoe as a hammer to hang the picture up.

Trong cấu trúc so sánh, cấu trúc AS + TÍNH TỪ + AS cũng thường được sử dụng:

- He’s not as tall as his brother.

- She ran as fast as she could.

Khi nói về những sự so sánh, AS được sử dụng như là một liên từ – được theo sau bởi một mệnh đề bao gồm một CHỦ NGỮ và một ĐỘNG TỪ:

- He went to Cambridge University, as his father had before him. (Anh ấy học trường đại học Cambridge như cha và anh trai anh ấy đã từng).

- She’s a talented writer, as most of her family are. (Cô ấy là một nhà văn tài hoa, giống như những thành viên trong gia đình cô ấy)

Các cấu trúc và mẫu câu sau sử dụng AS:   

- As you know, classes restart on January 15th

- I tried using salt as you suggested but the stain still didn’t come out.

- Their house is the same as ours.   

2. LIKE
Trong các cụm so sánh, like là một giới từ và được theo sau bởi một DANH TỪ hoặc một ĐẠI TỪ.

- I’ve been working like a dog all afternoon

- None of my brothers are much like me.

- She looks just like her mother.

3. LIKE/ AS IF/ AS THOUGH

LIKE, AS IF, AS THOUGH thường được sử dụng trong các cấu trúc so sánh. Không có những sự khác biệt rõ rệt giữa các cấu trúc này.

- You look as if you’re seen a ghost.

- You talk as though we’re never going to see each other again.

- It looks like it’s going to rain.