Thứ ba ngày 13 thg 11 năm 2018
Tiếng Anh phỏng vấn
Tham gia đào tạo tiếng anh
Giao tiếp chuyên nghiệp với MsHoagiaotiep
Bổ trợ phát âm