Tiếng Anh giao tiếp

[Chuỗi livestream] Buổi 8: Phụ âm /z/ /dʒ/ /ʒ/

[Chuỗi livestream] Buổi 8: Phụ âm /z/ /dʒ/ /ʒ/

I. Âm /z/

▶ Cách đọc:

 • Môi: Dãn ra
 • Lưỡi: Đặt sau răng nhưng không chạm răng
 • Cổ họng: Rung

Dưới đây là list từ vựng để bạn có thể luyện tập cùng livestream, hãy đọc theo Cô nhé:

Cosy /ˈkoʊzi/

Ấm áp

Puzzle /ˈpʌzl/

Trò xếp hình

Frozen /ˈfroʊzn/

Đóng băng

Zebra /ˈziːbrə/

Con ngựa vằn

 

Hãy nhớ tham gia Trò chơi Jumble word - Trò chơi Viết lại từ đúng cùng Ms Ngân Hà trên livestream nhé!

Bạn hãy áp dụng kiến thức đã học và đọc lại các mẫu hội thoại dưới đây:

Where are you going?

I’m going to the zoo

How’s your neighbor?

They are super noisy

 What movie did you see last night?

I saw «frozen»

 

II. Âm /dʒ/

▶ Cách đọc:

 • Môi: Ở vị trí mở, hai hàm răng chạm nhau
 • Lưỡi: Đầu lưỡi chạm nứu răng trong khi các cạnh bên lưỡi chạm vào răng bên
 • Cổ họng: Rung

Dưới đây là list từ vựng để bạn có thể luyện tập cùng livestream, cùng đọc theo Cô nhé:

Jump /dʒʌmp/

Nhảy

Inject /ɪn’dʒekt/

Tiêm

Joyful /ˈdʒɔɪfl/

Vui mừng

Jealous /ˈdʒeləs/

Ghen

 

Bạn hãy áp dụng kiến thức đã học và đọc lại các mẫu hội thoại dưới đây:

What is flying in the sky?

It’s a jet

What did you buy?

I bought a jacket

What’s wrong with you?

My jaw and my joints hurt

 

III. Âm /ʒ/

▶ Cách đọc:

 • Không khí được đẩy giữa phần giữa phí trước lưỡi và phía sau răng
 • Lưỡi: Các cạnh bên lưỡi chạm vào răng bên
 • Cổ họng: Rung

Cùng Cô luyện thử với các câu sau nhé:

 • Take the usual measurements.

/teɪk ðə ˈjuːʒuəl ˈmeʒərmənts/

 • They found the treasure in Asia.

/ðeɪ faʊnd ðə ˈtreʒər ɪn ˈeɪʒə/

 • They usually watch television for pleasure.

/ðeɪ ˈjuːʒuəli wɑːtʃ ˈtelɪvɪʒn fər ˈpleʒər/

IV. Bài tập

1. Viết lại các từ sau theo phiên âm:

 • /ˈkreɪzi/
 • /ˈkreɪzi/
 • /sərˈpraɪzɪŋli/
 • /kloʊzɪŋ/

2. Đọc lại các từ sau theo đúng phiên âm:

Zealous

/ˈzeləs/

Wizard

/ˈwɪzərd/

Zipper

/ˈzɪpər/

Noisy

/ˈnɔɪzi/

Confusing

/kənˈfjuːzɪŋ/

 

3. Đọc lại đoạn hội thoại sau:

Question

Answer

Why do you hate me?

You are so nosy

Do you understand?

No, it’s confusing

Where is our boss?

He has resigned

What are you doing?

I’m juggling

What do you want?

I want a new hair gel

Who is that man?

His name is Zack

Where is Zack?

Zack is out with Jack

 

Đặc biệt, nếu bạn đang cần tư vấn lộ trình học giao tiếp hiệu quả thay vì chỉ học phát âm, bạn có thể:

Tag: