Unit 12: Can pronunciation

Thứ tư ngày 24 thg 02 năm 2016
Cùng học phát âm phần này cho chuẩn để phân biệt được can và can't nhé!

Trong phát âm tiếng Anh – Anh, tương đối dễ để phân biệt giữa “can” và “can’t”. Tuy nhiên, trong tiếng Anh – Mỹ, đôi khi rất khó để phân biệt giữa hai từ này… Đặc biệt, không ít trường hợp, người ta nói “can” mình nghe ra “can’t” và ngược lại… Gây nên không ít hiểu nhầm tai hại trong giao tiếp. Do đó chúng ta hãy bùng tìm hiểu xem , cụ thể, hai từ này được phát âm như thế nào nhé.

Thông thường từ “can” được phát âm theo 2 cách: đày đủ, và giản lược (reduced)

1. TỪ “CAN” PHÁT ÂM ĐẦY ĐỦ

Khi phát âm đầy đủ, từ “can”/kæn/ nghe rất giống từ “can’t” và rất khó có thể phân biệt được. Sự khác biệt, với những người tinh ý, nằm chủ yếu ở 2 điểm:

Thứ nhất, vì từ “can” có kết thúc bằng âm /n/ là âm hữu thanh, nên nguyên âm của từ là âm /æ/ sẽ được đọc dài hơn.

Ngược lại, do từ “can’t” có kết thúc bằng âm /t/, là âm vô thanh, nên nguyên âm /æ/ sẽ được đọc ngắn hơn.

Như vậy, điểm khác biệt đầu tiên giữa 2 từ là âm /æ/ trong từ “can” sẽ dài hơn so với trong từ “can’t”

Thứ hai, khác biệt giữa 2 từ là âm cuối: /n/ đối với “can” và /nt/ đối với “can’t”. Do âm /t/ là âm chặn (để làm âm /t/ đầu tiên bạn phải chặn hơi, sau đó bật ra), nên âm /n/ trong từ “can’t” sẽ bị chặn lại. Còn âm /n/ trong từ “can” thì không. Do đó, nghe từ “can’t” sẽ bị chặn, và hơi cụt ở cuối từ.

Có 2 trường hợp từ “can” được phát âm đầy đủ:

a. Khi người nói muốn nhấn mạnh họ CÓ THỂ làm gì đó, ví dụ:

She said I can’t swim, it’s not true. I CAN swim, and I swim very well. (nhấn từ “can”)

b. Khi từ “can” đứng ở cuối câu:

She speaks better English than I CAN.

2. TỪ CAN PHÁT ÂM GIẢM LƯỢC (REDUCED)

Trường hợp này rất dễ phân biệt từ “can” và “can’t”. Khi được giảm lược (trong hầu hết trường hợp), từ “can” được đọc là /kən/ (âm schwa), rất khác với từ /kænt/.

Ví dụ:

I can love you like that /ai kən lʌv ju laik ðæt/