Thì hiện tại hoàn thành thực sự được dùng trong giao tiếp như thế nào?
Thì hiện tại hoàn thành thực sự được dùng trong giao tiếp như thế nào?
Nội dung bài học

Có rất nhiều người hiện tại vẫn lầm tưởng rằng, học các ngữ pháp về thì chỉ có thể làm được bài tập, khó có thể vận dụng khi nói hay giao tiếp. Đó hoàn toàn là một sai lầm nghiêm trọng. Các ngữ pháp là nền tảng cơ bản để bạn xây dựng được một câu nói hoàn chỉnh, hay những đoạn văn bài văn khi viết Tiếng Anh. Đặc biệt là ngữ pháp về thì, lại thường được sử dụng nhiều nhất từ câu đơn giản đến câu phức tạp. Và các thì trong Tiếng Anh là một vấn đề rất lớn đối với chúng ta vì nó rất khác Tiếng Việt. Theo một số nhà nghiên cứu, có tới 16 thì (Thường thì chúng ta được dạy cả 12 thì) trong Tiếng Anh nhưng trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta không sử dụng tất cả, vì vậy bạn chỉ cần ưu tiên 6 thì sau đây:  

 • Hiện tại đơn

 • Hiện tại tiếp diễn

 • Tương lai gần

 • Tương lai đơn

 • Quá khứ đơn

 • Hiện tại hoàn thành 

Thì hiện tại hoàn thành là thì khó nhất trong 6 thì trên nhưng việc sử dụng thành thạo là điều rất quan trọng. Hiện tại hoàn thành được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau kèm với những từ “yet”, “Just”, “already”,“ever”, “never”, “for”, “since” 

Bài viết hôm nay Ms Hoa Giao Tiếp sẽ không nói về định nghĩa, công thức hay dấu hiệu nhận biết nữa vì hẳn các bạn đã rất quen thuộc rồi mà sẽ đi sâu hơn giới thiệu về tính ứng dụng của thì hiện tại hoàn thành trong giao tiếp nhé!

I. Hiểu đơn giản nhất về thì hiện tại hoàn thành 

- Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành để nói về một sự việc đã xảy ra ở một thời điểm không cụ thể trong quá khứ. 

Ví dụ: “I’ve been to Thailand”

Chúng ta không thể nói: "I’ve been to Thailand in 2019" (vì 2019 là thời điểm cụ thể) 

Trong trường hợp muốn xác định thời gian cụ thể bạn nên dùng thì hiện đơn để thay thế. Vì vậy chúng ta phải nói “I went to Thailand in 2019”

Và ngược lại chúng ta không thể nói: "I went to Thailand" (vì người nghe không rõ thời điểm cụ thể nào) 

- Thì hiện tại hoàn thành cũng thường sử dụng để diễn tả về những sự việc đã bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục kéo dài đến hiện tại 

Ví dụ: "I’ve been there since 2015" 

II. Hiện tại hoàn thành có thể xuất hiện trong các tình huống giao tiếp sau đây:

1. Kinh nghiệm

Bạn có thể sử dụng thì HTTH để diễn tả kinh nghiệm của bạn, giống với “I have the experience of…” Bạn cũng có thể sử dụng thì này để nói bạn không có bất kỳ một kinh nghiệm nào. Tuy nhiên nó không được sử dụng để diễn tả đối với một sự kiện cụ thể. 

Ví dụ: 

I’ve never seen “Avengers” 

I’ve seen “Titanic” more times than I can count 

How many boyfriends/ girlfriends have you had? 

2. Sự thay đổi qua thời gian

Chúng ta thường sử dụng thì HTTH để nói về sự thay đổi đã xảy ra trong một khoảng thời gian. 

Ví dụ: 

My English has gotten better since I started. 

The “To Lich” River has gotten worse over the last few years. 

3. Sự thành công

Trường hợp này thì hiện tại hoàn thành bao hàm cả ý nghĩa “mình có thể thành công nhiều hơn nữa trong tương lai”

Ví dụ

He has made a lot of money 

They’ve won a lot of awards 

4. Thành quả 

Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành để liệt kê các thành quả nhưng không thể đề cập thời gian cụ thể của các thành quả đó.

Ví dụ: 

Doctors have cured many deadly diseases

Man has walked on the Moon.

5. Những hành động/ việc chưa hoàn thành 

Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả những hành động mà chúng ta mong đợi nhưng không xảy ra. Việc sử dụng thì hiện tại haonf thành gợi ý rằng chúng ta vẫn đang chờ đợi hành động đó xảy ra. 

Ví dụ:

Thao hasn’t mastered Japanese, but she can communicate. 

Huyen has still not arrived 

6. Nhiều hành động tại các thời điểm khác nhau. 

Chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành để nói về một số hành động khác nhau đã xảy ra trong quá khứ vào những thời điểm khác nhau. Hiện tại hoàn thành cho thấy quá trình đó chưa kết thúc và có thể thực hiện thêm các hành động khác. 

Ví dụ:

I have had four quizzes and five tests so far this semester.

We have had many major problems while working on this project.

 

 

 

Nội dung khóa học
Thì hiện tại hoàn thành thực sự được dùng trong giao tiếp như thế nào?
Nội dung bài học

Có rất nhiều người hiện tại vẫn lầm tưởng rằng, học các ngữ pháp về thì chỉ có thể làm được bài tập, khó có thể vận dụng khi nói hay giao tiếp. Đó hoàn toàn là một sai lầm nghiêm trọng. Các ngữ pháp là nền tảng cơ bản để bạn xây dựng được một câu nói hoàn chỉnh, hay những đoạn văn bài văn khi viết Tiếng Anh. Đặc biệt là ngữ pháp về thì, lại thường được sử dụng nhiều nhất từ câu đơn giản đến câu phức tạp. Và các thì trong Tiếng Anh là một vấn đề rất lớn đối với chúng ta vì nó rất khác Tiếng Việt. Theo một số nhà nghiên cứu, có tới 16 thì (Thường thì chúng ta được dạy cả 12 thì) trong Tiếng Anh nhưng trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta không sử dụng tất cả, vì vậy bạn chỉ cần ưu tiên 6 thì sau đây:  

 • Hiện tại đơn

 • Hiện tại tiếp diễn

 • Tương lai gần

 • Tương lai đơn

 • Quá khứ đơn

 • Hiện tại hoàn thành 

Thì hiện tại hoàn thành là thì khó nhất trong 6 thì trên nhưng việc sử dụng thành thạo là điều rất quan trọng. Hiện tại hoàn thành được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau kèm với những từ “yet”, “Just”, “already”,“ever”, “never”, “for”, “since” 

Bài viết hôm nay Ms Hoa Giao Tiếp sẽ không nói về định nghĩa, công thức hay dấu hiệu nhận biết nữa vì hẳn các bạn đã rất quen thuộc rồi mà sẽ đi sâu hơn giới thiệu về tính ứng dụng của thì hiện tại hoàn thành trong giao tiếp nhé!

I. Hiểu đơn giản nhất về thì hiện tại hoàn thành 

- Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành để nói về một sự việc đã xảy ra ở một thời điểm không cụ thể trong quá khứ. 

Ví dụ: “I’ve been to Thailand”

Chúng ta không thể nói: "I’ve been to Thailand in 2019" (vì 2019 là thời điểm cụ thể) 

Trong trường hợp muốn xác định thời gian cụ thể bạn nên dùng thì hiện đơn để thay thế. Vì vậy chúng ta phải nói “I went to Thailand in 2019”

Và ngược lại chúng ta không thể nói: "I went to Thailand" (vì người nghe không rõ thời điểm cụ thể nào) 

- Thì hiện tại hoàn thành cũng thường sử dụng để diễn tả về những sự việc đã bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục kéo dài đến hiện tại 

Ví dụ: "I’ve been there since 2015" 

II. Hiện tại hoàn thành có thể xuất hiện trong các tình huống giao tiếp sau đây:

1. Kinh nghiệm

Bạn có thể sử dụng thì HTTH để diễn tả kinh nghiệm của bạn, giống với “I have the experience of…” Bạn cũng có thể sử dụng thì này để nói bạn không có bất kỳ một kinh nghiệm nào. Tuy nhiên nó không được sử dụng để diễn tả đối với một sự kiện cụ thể. 

Ví dụ: 

I’ve never seen “Avengers” 

I’ve seen “Titanic” more times than I can count 

How many boyfriends/ girlfriends have you had? 

2. Sự thay đổi qua thời gian

Chúng ta thường sử dụng thì HTTH để nói về sự thay đổi đã xảy ra trong một khoảng thời gian. 

Ví dụ: 

My English has gotten better since I started. 

The “To Lich” River has gotten worse over the last few years. 

3. Sự thành công

Trường hợp này thì hiện tại hoàn thành bao hàm cả ý nghĩa “mình có thể thành công nhiều hơn nữa trong tương lai”

Ví dụ

He has made a lot of money 

They’ve won a lot of awards 

4. Thành quả 

Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành để liệt kê các thành quả nhưng không thể đề cập thời gian cụ thể của các thành quả đó.

Ví dụ: 

Doctors have cured many deadly diseases

Man has walked on the Moon.

5. Những hành động/ việc chưa hoàn thành 

Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả những hành động mà chúng ta mong đợi nhưng không xảy ra. Việc sử dụng thì hiện tại haonf thành gợi ý rằng chúng ta vẫn đang chờ đợi hành động đó xảy ra. 

Ví dụ:

Thao hasn’t mastered Japanese, but she can communicate. 

Huyen has still not arrived 

6. Nhiều hành động tại các thời điểm khác nhau. 

Chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành để nói về một số hành động khác nhau đã xảy ra trong quá khứ vào những thời điểm khác nhau. Hiện tại hoàn thành cho thấy quá trình đó chưa kết thúc và có thể thực hiện thêm các hành động khác. 

Ví dụ:

I have had four quizzes and five tests so far this semester.

We have had many major problems while working on this project.