Business Telephoning Skills

Business Telephoning Skills

Bài test quá trình giao dịch qua điện thoại. Đây cũng là một kĩ năng thường dùng trong công việc