Unit 2: Phân biệt cặp âm /p/ in pen & /b/ in boy

Thứ năm ngày 21 thg 01 năm 2016
Cùng cô tìm hiểu sự khác biệt của cặp âm /p/ in pen & /b/ in boy nhé!

Chủ đề phát âm hôm nay sẽ phân biệt cặp âm gây rất nhiều khó khăn cho người học. Trong Tiếng Anh giao tiếp công việc, việc sử dụng sai cặp âm này sẽ khiến cho hội thoại của bạn sẽ mất đi tính chuyên nghiệp rất nhiều.

Cùng tìm hiểu sự khác biệt của cặp âm này nhé!

1. Cách phát âm /p/            

Âm này xuất hiện trong một số từ sau: pay, put, play, price, speak, spring, slept, maps...

  • Đầu tiên bạn mím chặt 2 môi lại, không cho hơi thổi ra từ miệng;
  • Su đó thổi hơi;
  • Cổ họng bạn không rung;
  • Để kiểm tra xem âm bạn đọc có đúng không, bạn để 1 mẩu giấy trước miệng. Giấy sẽ rung nếu bạn đọc âm đúng;

2.  Cách phát âm /b/                                   

Âm /b/ xuất hiện trong một số từ sau đây: be, best, brain, black, about, obey, able, job, tribe...

  • Âm này phát âm giống như âm /p/ tuy nhiên khác với âm /p/ là chúng ta sẽ rung cổ họng khi phát âm âm /b/; và dòng hơi từ miệng không mạnh;
  • Đầu tiên, bạn mím 2 môi lại và thổi hơi.
  • Cổ họng RUNG là yêu cầu tiên quyết của âm này;
  • Để kiểm tra xem âm bạn đọc có đúng không, bạn để 1 mẩu giấy trước miệng. Giấy sẽ KHÔNG rung nếu bạn đọc âm đúng;

Cùng luyện tập một số file nghe sau để phân biệt 2 âm này nhé!

I. Now practice the sounds in words. Notice the phonetic spelling. Listen and repeat each word twice.

1. pan

2. piece

3. repair

4. type

5. bake

6. ban

7. maybe

8. robe

II. Check your listening

The following pairs of words contain the sounds /p/ as in /pen/ and /b/ as in “boy”. You will hear one word from each pair. Circle the word you hear.
 

1. pie buy

2. pack back

3. peach beach

4. pest best

5. simple symbol

6. staple stable

7. lap lab

8. rip rib

Cùng luyện tập với mshoagiaotiep.com một số bài tập về dạng bài nữa nhé!