GIÁO TRÌNH TOPIC 8 - FEELINGS | 30 NGÀY CHINH PHỤC 8 CHỦ ĐIỂM GIAO TIẾP THÔNG DỤNG NHẤT

GIÁO TRÌNH TOPIC 8 - FEELINGS | 30 NGÀY CHINH PHỤC 8 CHỦ ĐIỂM GIAO TIẾP THÔNG DỤNG NHẤT
GIÁO TRÌNH TOPIC 8 - FEELINGS | 30 NGÀY CHINH PHỤC 8 CHỦ ĐIỂM GIAO TIẾP THÔNG DỤNG NHẤT

GIÁO TRÌNH TOPIC 8 - FEELINGS | 30 NGÀY CHINH PHỤC 8 CHỦ ĐIỂM GIAO TIẾP THÔNG DỤNG NHẤT

1. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ FEELINGS - CẢM NHẬN | 30 NGÀY CHINH PHỤC 8 CHỦ ĐIỂM GIAO TIẾP THÔNG DỤNG NHẤT

Cảm xúc tích cực

Words

Part of speech

Phonetics

Meaning

Glad

Adj

/ɡlæd/

Vui mừng

Pleased

Adj

/pliːzd/

Hài lòng

Delighted

Adj

/dɪˈlaɪtɪd/

Vui mừng, hài lòng

Amused

Adj

/əˈmjuːzd/

Vui thích

Eager

Adj

/ˈiːɡər/

Háo hức

Joyful

Adj

/ˈdʒɔɪfl/

Vui sướng

Superb

Adj

/suːˈpɜːrb/

Tuyệt vời

Wonderful

Adj

/ˈwʌndərfl/ 

Tuyệt vời

 

Cảm xúc tiêu cực

Words

Part of speech

Phonetics

Meaning

Ashamed

Adj

/əˈʃeɪmd/

Xấu hổ

Angry

Adj

/ˈæŋɡri/

Giận

Deceived

Adj

/dɪˈsiːv/

Bị lừa dối

Despair

Adj

/dɪˈsper/

Tuyệt vọng

Insecure

Adj

/ˌɪnsɪˈkjʊr/

Không an toàn

Neglected

Adj

/nɪˈɡlektɪd/

Bi phớt lờ

Offended

Adj

/əˈfendɪd/

Buồn và giận

Rejected

Adj

/rɪˈdʒekt/

Hắt hủi

 

2. GIÁO TRÌNH TOPIC 8 - FEELINGS | 30 NGÀY CHINH PHỤC 8 CHỦ ĐIỂM GIAO TIẾP THÔNG DỤNG NHẤT

► Giáo trình topic 8: https://bit.ly/giaotrinhtopic8

► Sách giải topic 8: https://bit.ly/sachgiaitopic8

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 8 chủ điểm giao tiếp thông dụng nhất với đầy đủ bài giảng video, giáo trình và sách giải bài tập rồi. Các em đã hiểu hết bài và có thể áp dụng vào thực tế chưa nhỉ?
Cùng xem lại tại đây nhé: https://bit.ly/playlist8chudiemgiaotiepTA

Hi vọng qua 8 chủ đề tiếng Anh giao tiếp thông dụng có thể giúp bạn phần nào tự tin hơn trong giao tiếp. Học tiếng Anh theo chủ đề hay bất kỳ phương pháp nào cũng cần thời gian, sự cố gắng, chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày mới thu về kết quả. Vì thế hãy nỗ lực hết mình, thành công sẽ đến với bạn.
Ms Hoa Giao Tiếp.