Unit 20: Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others
Unit 20: Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others
Nội dung bài học

Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu sự khác biệt và cách sử dụng của các từ one/another/other/the other/ others/ the others – những từ thường xuyên gây khó khăn cho học viên khi học tiếng Anh giao tiếp công việc nhé. 

I. Cách dùng one, another, the other
Danh từ theo sau các từ này phải ở dạng số ít
 1)  One/a chỉ đơn vị một người hay một vật
   One person is holding a saxophone
   There is a woman who is holding a saxophone.

2)  Another một (cái )khác,được sử dụng như tính từ,theo sau là sdanh từ số ít.
·       Another woman is holding a baton     
3)  The other một (cái) còn lại cuối cùng,được sử dụng như tính từ .theo sau là danh từ số ít
     The other woman is learning on a keyboard.

 

II. Cách dùng other, others, the others
1)  Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ số nhiều
       Other students are from England
2)  Others những thứ khác nữa,được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ
·       Others are from China
3)  The others những (cái) khác còn lại cuối cùng,được sử dụng như đại từ giữ chức  năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ
·       The others are from Australia
 Cùng mshoagiaotiep.com luyện tập các bài tập phân biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the others nhé!

Nội dung khóa học
Unit 20: Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others
Nội dung bài học

Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu sự khác biệt và cách sử dụng của các từ one/another/other/the other/ others/ the others – những từ thường xuyên gây khó khăn cho học viên khi học tiếng Anh giao tiếp công việc nhé. 

I. Cách dùng one, another, the other
Danh từ theo sau các từ này phải ở dạng số ít
 1)  One/a chỉ đơn vị một người hay một vật
   One person is holding a saxophone
   There is a woman who is holding a saxophone.

2)  Another một (cái )khác,được sử dụng như tính từ,theo sau là sdanh từ số ít.
·       Another woman is holding a baton     
3)  The other một (cái) còn lại cuối cùng,được sử dụng như tính từ .theo sau là danh từ số ít
     The other woman is learning on a keyboard.

 

II. Cách dùng other, others, the others
1)  Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ số nhiều
       Other students are from England
2)  Others những thứ khác nữa,được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ
·       Others are from China
3)  The others những (cái) khác còn lại cuối cùng,được sử dụng như đại từ giữ chức  năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ
·       The others are from Australia
 Cùng mshoagiaotiep.com luyện tập các bài tập phân biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the others nhé!