Unit 9: Thì tương lai hoàn thành - Future perfect continuous
Unit 9: Thì tương lai hoàn thành - Future perfect continuous
Nội dung bài học

Trong bài học hôm nay các bạn hãy cùng cô Hoa tìm hiểu về thì tương lai hoàn thành nhé! Đây là một thì rất hay được sử dụng trong văn nói và viết và gây không ít khó khăn cho người học. 

1. Cấu trúc thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì thứ 11 trong 12 thì Tiếng anh. Dùng để diễn tả một hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước một hành động khác trong tương lai. Bên cạnh đó còn dùng để chỉ hành động sẽ hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai.

 

Cấu trúc

 Khẳng định      

S + will + have + V3/ed

-V3/ed : Động từ được chia theo cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc.

 • She will have typed 250 pages by 5 o’clock this afternoon.
 • (Cho tới 5h chiều nay thì cô ấy sẽ đánh máy được 25 trang.)

Phủ định

S + will + not + have + V3/ed

-will not = won’t

 • My friend will not have come home by 9 pm this evening.
 • (Bạn bè tôi sẽ vẫn chưa về nhà vào lúc 9h tối nay.)

Nghi vấn

Will + S + have + V3/ed?

-Câu hỏi ta chỉ cần đảo “will” lên trước chủ ngữ.

Trả lời: Yes, S + will hoặc No, S + won’t

 • Will your parents have come back Germany before the summer vacation?
 • (Trước kỳ nghỉ hè thì bố mẹ bạn quay trở về Đức rồi đúng không?)
 

2. Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành

>>> Dùng để diễn tả một sự việc hay hành động hoàn thành trước tại một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 8 o’clock this evening. (Cho đến trước 8h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi).

 • Ta thấy “8h tối nay” là một thời điểm trong tương lai và “việc bài tập về nhà” sẽ được hoàn thành trước thời điểm này nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành.

thì tương lai hoàn thành

>>> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.

 • Hành động hoàn thành trước sẽ chia thì tương lai hoàn thành. 
 • Hành động xảy ra sau sẽ chia ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

- Ở đây có hai sự việc sẽ xảy ra trong tương lai: “chuẩn bị bữa ăn” và “bạn đến”.

 • Việc “chuẩn bị bữa ăn” sẽ được hoàn thành trước việc “bạn đến” nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành. 
 • Việc xảy ra sau “bạn đến” sẽ chia thì hiện tại đơn.

3. Dấu hiệu nhận biết 

Thì tương lai hoàn thành thường có chứa các cụm từ sau:

 • by + thời gian trong tương lai
 • by the end of + thời gian trong tương lai
 • by the time …
 • before + thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)

Một vài chủ thể ngữ pháp liên quan:

4. Bài tập vận dụng

Sau đây là một số bài tập về thì tương lai hoàn thành giúp các bạn nắm vững hơn các kiến thức về thì này.

BÀI 1: Hoàn thành câu với động từ trong ngoặc

 1. John ___________ her bike next week. (to repair)
 2. We ___________ the washing by 8 o’clock. (to do)
 3. She ___________ Paris by the end of next year. (to visit)
 4. I ___________ this by 6 o’clock. (to finish)
 5. Sam ___________ by next week. (to leave)
 6. She ___________ this with her mother tonight. (to discuss)
 7. The police ___________ the driver. (to arrest)
 8. They ___________ their essay by tomorrow. (to write)
 9. Paolo ___________ the teams. (to manage)
 10. If we can do that – then we ___________ our mission. (to fulfil)

Bài 2. Hoàn thành các câu sau

 1. Tommy/study/French/before/move/France.

 2. My children/play/volleyball/yard/their friends.
 3. Lan/take part/the dance competition?
 4. Hung/finish/project/by the end/next month.
 5. My mother/not/prepare/dinner/by the time/we come.
 6. Before/they/arrive/Salim/read ‘Harry Potter’.

Đáp án

Bài 1:

 1. John will have repaired her bike next week.
 2. We will have done the washing by 8 o’clock.
 3. She will have visited Paris by the end of next year.
 4. will have finished this by 6 o’clock.
 5. Sam will have left by next week.
 6. She will have discussed this with her mother tonight.
 7. The police will have arrested the driver.
 8. They will have written their essay by tomorrow.
 9. Paolo will have managed the teams.
 10. If we can do that – then we will have fulfilled our mission.

Bài 2:

 1. Tommy will have studied the French before he moves to France.
 2. My children will have played volleyball in the yard with their friends.
 3. Will Lan have taken part in the dance competition?
 4. Hung will have finished his project by the end of next month.
 5. My mother won’t have prepared the dinner by the time we came.
 6. Before they arrive, Salim will have read ‘Harry Potter’.

Qua bài viết trên đây cô Hoa hy vong các em đã nắm vững được cấu trúc cũng như cách dùng thì tương lai hoàn thành! Hãy luyện tập thường xuyên để có thể vận dụng linh hoạt thì này các em nhé!

Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tất tần tật về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Để được tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các em để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!

Nội dung khóa học
Unit 9: Thì tương lai hoàn thành - Future perfect continuous
Nội dung bài học

Trong bài học hôm nay các bạn hãy cùng cô Hoa tìm hiểu về thì tương lai hoàn thành nhé! Đây là một thì rất hay được sử dụng trong văn nói và viết và gây không ít khó khăn cho người học. 

1. Cấu trúc thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì thứ 11 trong 12 thì Tiếng anh. Dùng để diễn tả một hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước một hành động khác trong tương lai. Bên cạnh đó còn dùng để chỉ hành động sẽ hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai.

 

Cấu trúc

 Khẳng định      

S + will + have + V3/ed

-V3/ed : Động từ được chia theo cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc.

 • She will have typed 250 pages by 5 o’clock this afternoon.
 • (Cho tới 5h chiều nay thì cô ấy sẽ đánh máy được 25 trang.)

Phủ định

S + will + not + have + V3/ed

-will not = won’t

 • My friend will not have come home by 9 pm this evening.
 • (Bạn bè tôi sẽ vẫn chưa về nhà vào lúc 9h tối nay.)

Nghi vấn

Will + S + have + V3/ed?

-Câu hỏi ta chỉ cần đảo “will” lên trước chủ ngữ.

Trả lời: Yes, S + will hoặc No, S + won’t

 • Will your parents have come back Germany before the summer vacation?
 • (Trước kỳ nghỉ hè thì bố mẹ bạn quay trở về Đức rồi đúng không?)
 

2. Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành

>>> Dùng để diễn tả một sự việc hay hành động hoàn thành trước tại một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 8 o’clock this evening. (Cho đến trước 8h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi).

 • Ta thấy “8h tối nay” là một thời điểm trong tương lai và “việc bài tập về nhà” sẽ được hoàn thành trước thời điểm này nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành.

thì tương lai hoàn thành

>>> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.

 • Hành động hoàn thành trước sẽ chia thì tương lai hoàn thành. 
 • Hành động xảy ra sau sẽ chia ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

- Ở đây có hai sự việc sẽ xảy ra trong tương lai: “chuẩn bị bữa ăn” và “bạn đến”.

 • Việc “chuẩn bị bữa ăn” sẽ được hoàn thành trước việc “bạn đến” nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành. 
 • Việc xảy ra sau “bạn đến” sẽ chia thì hiện tại đơn.

3. Dấu hiệu nhận biết 

Thì tương lai hoàn thành thường có chứa các cụm từ sau:

 • by + thời gian trong tương lai
 • by the end of + thời gian trong tương lai
 • by the time …
 • before + thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)

Một vài chủ thể ngữ pháp liên quan:

4. Bài tập vận dụng

Sau đây là một số bài tập về thì tương lai hoàn thành giúp các bạn nắm vững hơn các kiến thức về thì này.

BÀI 1: Hoàn thành câu với động từ trong ngoặc

 1. John ___________ her bike next week. (to repair)
 2. We ___________ the washing by 8 o’clock. (to do)
 3. She ___________ Paris by the end of next year. (to visit)
 4. I ___________ this by 6 o’clock. (to finish)
 5. Sam ___________ by next week. (to leave)
 6. She ___________ this with her mother tonight. (to discuss)
 7. The police ___________ the driver. (to arrest)
 8. They ___________ their essay by tomorrow. (to write)
 9. Paolo ___________ the teams. (to manage)
 10. If we can do that – then we ___________ our mission. (to fulfil)

Bài 2. Hoàn thành các câu sau

 1. Tommy/study/French/before/move/France.

 2. My children/play/volleyball/yard/their friends.
 3. Lan/take part/the dance competition?
 4. Hung/finish/project/by the end/next month.
 5. My mother/not/prepare/dinner/by the time/we come.
 6. Before/they/arrive/Salim/read ‘Harry Potter’.

Đáp án

Bài 1:

 1. John will have repaired her bike next week.
 2. We will have done the washing by 8 o’clock.
 3. She will have visited Paris by the end of next year.
 4. will have finished this by 6 o’clock.
 5. Sam will have left by next week.
 6. She will have discussed this with her mother tonight.
 7. The police will have arrested the driver.
 8. They will have written their essay by tomorrow.
 9. Paolo will have managed the teams.
 10. If we can do that – then we will have fulfilled our mission.

Bài 2:

 1. Tommy will have studied the French before he moves to France.
 2. My children will have played volleyball in the yard with their friends.
 3. Will Lan have taken part in the dance competition?
 4. Hung will have finished his project by the end of next month.
 5. My mother won’t have prepared the dinner by the time we came.
 6. Before they arrive, Salim will have read ‘Harry Potter’.

Qua bài viết trên đây cô Hoa hy vong các em đã nắm vững được cấu trúc cũng như cách dùng thì tương lai hoàn thành! Hãy luyện tập thường xuyên để có thể vận dụng linh hoạt thì này các em nhé!

Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tất tần tật về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Để được tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các em để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!