Unit 8: To-V when talking about your intentions, wants

Thứ hai ngày 25 thg 01 năm 2016
Unit 8: To-V when talking about your intentions, wants
Chúng ta cùng học tiếp bài học về danh động từ với một số dạng đặc biệt, theo sau vừa là V-ing vừa là To-V nhé!

DANH ĐỘNG TỪ HAY ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU – PHẦN 2

(NHỮNG DẠNG ĐẶC BIỆT)

Bài trước, bài này, và bài sau là một bộ ba bài về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Bài trước tôi đã có nói về danh động từ và cách dùng cũng như cách áp dụng. Trong bài này tôi sẽ nói về các động từ đặc biệt mà theo sau chúng vừa là V-ing, vừa là To-V

Trước hết hãy xét các ví dụ sau:

a.    Manufacturers have stopped producing the drug.

b.    We stopped work to have a cup of coffee.

c.    I like working for this company.                                      

d.    We like to have a certain consistency in investment policy

e.    Property prices started to fall in the summer.

f.     Property prices started falling in the summer.

Chúng ta thấy rằng trong 6 câu này chỉ có ba động từ được dùng (stop, like và try). Hãy cùng nhau xét từng cặp:

Cặp a-b: Ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt rõ ràng về nghĩa:

a.    Những nhà sản xuất đã ngừng việc sản xuất thuốc. (họ ngừng hẳn lại)

b.    Chúng tôi dừng việc để đi uống cà phê. (Chúng tôi không dừng làm việc hẳn, chỉ là tạm thời để đi uống cà phê).

Cặp c-d: Ở đây nghĩa của hai câu không hẳn là hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có khác biệt đôi chút:

c.    Tôi thích làm việc cho công ty này. (Tôi thích làm, đó là sở thích của tôi)

d.    Chúng tôi thích có một sự nhất quán trong chính sách đầu tư. (Tôi nghĩ đó là việc nên làm).

Các verb khác thường gặp: remember, forget, try, attempt, regret. Các bạn nên nhớ là những hành động đã xảy ra thì dùng V-ing, còn chưa xảy ra thì dùng to-V. Ví dụ:

We are trying to negotiate a new three-year contract.

We have already tried running marketing campaigns based on safety.

Cặp e-f: Hai câu này không có sự khác nhau về nghĩa:

e.    Giá nhà đất giảm vào mùa hè.

f.     Giá nhà đất giảm vào mùa hè.

Các verb khác: begin, continue, intend, love, prefer, và hate. Đi sau những verb này thì to do hay doing không có sự khác nhau về nghĩa.

Luyện tập một số bài tập dưới đây nhé!