Unit 7: V-ing when talking about your responsibilities; duties

Thứ hai ngày 25 thg 01 năm 2016
Unit 7: V-ing when talking about your responsibilities; duties
Danh động từ là một phần kiến thức khá quan trọng trong tiếng Anh, và cũng quan trọng khi nói về trách nhiệm, nghĩa vụ trong công việc nữa đấy!

DANH ĐỘNG TỪ HAY ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU – PHẦN 1

DANH ĐỘNG TỪ

Tiếng Anh có một thứ rất tuyệt vời mà tiếng Việt không có. Đó là nó có thể biến động từ thành danh từ ‘trong một nốt nhạc’ bằng một ‘chiêu’ đơn giản: thêm V-ing vào từ đó. Giả sử chúng ta có động từ ‘run’ là chạy thì ‘running’ sẽ là việc chạy bộ; tương tự ‘smoke’ là hút thuốc thì ‘smoking’ là việc hút thuốc.

Nhân đây tôi cũng nói luôn là các bạn nên quên hướng tư duy theo kiểu cứ có V-ing là động từ đi nhé. V-ing có thể đóng nhiều vai trò, ví dụ như là động từ trong thời tiếp diễn (trong I am going.); tính từ (trong interesting product); mệnh đề quan hệ rút gọn (trong The dog living in my house is cute); và danh từ (trong We are interested in increasing our market share.) Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách dùng của V-ing với thể loại danh từ của nó.

Trước tiên, as usual, hãy cũng xét bức e-mail sau đây:

 

To:             

From:

Subject: Harawi Project 2012

Dear Peter,              

On checking the above file, we find that you are correct in thinking the cost estimates for the coming year are excessive. We regret that in calculating labor costs, some errors appeared in our analysis. We are presently repeating the study which involves reviewing all the figures.

Working in partnership with Harris & Co is proving very useful and we are sure that there will be many benefits. We look forward to having a joint meeting soon. We are also involved in calculating costs for the following year and will let you know as soon as they are finished.

We must meet soon, otherwise we risk not having everything ready for the MD in June, but it’s not worth fixing a date today, as I don’t yet know my movements for the rest of this month.

Best wishes,

Harriet

Trong bức email trên, nhưng từ V-ing được in đậm chính là noun, tôi không in đậm những động từ hay tính từ. Bây giờ hãy nhìn câu sau: Working in partnership with Harris & Co is proving very useful and we are sure that there will be many benefits. Rõ ràng V-ing ở đây đóng vai trò chủ ngữ (Việc làm đối tác với Harris & Co thì rất là hữu dụng …).

Các câu sau thì đằng trước V-ing là một loại từ, các bạn xem nó là loại từ gì nhé:

1. On checking the above file, we find that you are correct in thinking the cost estimates for the coming year are excessive.

2. We regret that in calculating labor costs, some errors appeared in our analysis.

3. We look forward to having a joint meeting soon.

4. We are also involved in calculating costs for the following year and will let you know as soon as they are finished.

Vậy các bạn suy ra được điều gì ở đây? V-ing còn đứng sau giới từ nữa, bản chất của nó vẫn là danh từ mà thôi.

Câu cuối cùng:

We are presently repeating the study which involves reviewing all the figures.

We must meet soon, otherwise we risk not having everything ready for the MD in June, but it’s not worth fixing a date today, as I don’t yet know my movements for the rest of this month.

--> Chúng ta thấy trước V-ing là các động từ, vậy suy ra V-ing còn có thể làm tân ngữ của một vài động từ đặc biệt nữa.

Bây giờ hãy cùng nhau ôn lại cách dùng danh động từ trong ngữ cảnh công việc nhé:

1.    Làm chủ ngữ:
Leading a team is a key management function.
Advertising in trade publications has boosted sales enormously.

2.    Làm tân ngữ của một vài động từ đặc biệt, như acknowledge, dislike, miss, risk, avoid, enjoy, postpone, stop, consider, finish, practice, suggest, delay, involve, regret, deny, mind:
If you have a home office, you should consider buying additional business coverage. The debt restructuring plan would involve selling off much of the troubled company.
The company will start producing the screens at a new plant in Himeji City.

3.    Đứng sau giới từ:
After reading the report, the MD promised that the group would improve its risk estimateds.
National energy is still interested in acquiring control of the company.

The customer care team are responsible for managing our 8,000 registered customers.
We look forward to working with you to achieve our common goals.

4.    Đứng sau các cụm như worth, have trouble/difficulty, spend/waste time:
The company has spent a lot of time fine-tuning its existing products.

These schemes are all worth investing in, but will they prove to be superior investments.