[Khóa học Giao Tiếp miễn phí] - Unit 6: What I can do
Nội dung bài học

Nào, cô Hoa sẽ không giới thiệu nhiều nữa nhé, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bài học tiếp theo của khóa học. Unit 6: What I Can Do nhé!

Lưu ý: Các em lưu ý là nhớ học đi, học lại nhiều lần, kết hợp với phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng để có thể học và áp dụng bài học một cách hiệu quả hơn nhé!

Xem thêm:
- Đăng kí học thử miễn phí phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng -
 tại đây
- Lịch khai giảng các khóa học Giao tiếp tại Ms Hoa Giao Tiếp - tại đây

- Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc

Conversation

Misa: Do you have any special talents?
Adele: Well, I can sing. I usually sing at events in university
Misa: Oh really. What’s your favorite song?
Adele: “Set fire to the rain”, I think

Mind-map and structures:

1. Ability

Do you have any special talents and abilities?
What can you do?
Is there anything special about you?

Well, I can dance/ sing
I used to play in university’s basketball club
I’m interested in creating handmade stuff

2. Details

How long have you been studying karate?

Since I was 10 years old
For 5 years, I guess

How often do you play guitar?

Once/twice/ three times a week/month

Why do you love basketball?

I love playing in a team
I love moving and sweating

Could you show us some moves?
How about showing us some moves?

Of course
Do you want it now?

 

  •  

Play musical instrument
/pleɪ//ˈmjuːzɪkl//ˈɪnstrəmənt/
Chơi nhạc cụ

Create handmade gift
/kriˈeɪt//ˌhændˈmeɪd//ɡɪft/
Làm đồ handmade

Do magic tricks /du//ˈmædʒɪk//trɪk/
Làm ảo thuật

Belly dance
/ˈbeli//dæns/
Múa bụng

Paint
/peɪnt/
Vẽ

Write novel
/raɪt//ˈnɑːvl/
Viết truyện

Surf
/sɜːrf/
Lướt sóng

 

 

Let’s practice by answering the questions:

1. Do you have any special talents?
2. When did you start doing it?
3. How often do you do it?

Homework:

Nội dung bài học

Nào, cô Hoa sẽ không giới thiệu nhiều nữa nhé, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bài học tiếp theo của khóa học. Unit 6: What I Can Do nhé!

Lưu ý: Các em lưu ý là nhớ học đi, học lại nhiều lần, kết hợp với phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng để có thể học và áp dụng bài học một cách hiệu quả hơn nhé!

Xem thêm:
- Đăng kí học thử miễn phí phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng -
 tại đây
- Lịch khai giảng các khóa học Giao tiếp tại Ms Hoa Giao Tiếp - tại đây

- Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc

Conversation

Misa: Do you have any special talents?
Adele: Well, I can sing. I usually sing at events in university
Misa: Oh really. What’s your favorite song?
Adele: “Set fire to the rain”, I think

Mind-map and structures:

1. Ability

Do you have any special talents and abilities?
What can you do?
Is there anything special about you?

Well, I can dance/ sing
I used to play in university’s basketball club
I’m interested in creating handmade stuff

2. Details

How long have you been studying karate?

Since I was 10 years old
For 5 years, I guess

How often do you play guitar?

Once/twice/ three times a week/month

Why do you love basketball?

I love playing in a team
I love moving and sweating

Could you show us some moves?
How about showing us some moves?

Of course
Do you want it now?

 

  •  

Play musical instrument
/pleɪ//ˈmjuːzɪkl//ˈɪnstrəmənt/
Chơi nhạc cụ

Create handmade gift
/kriˈeɪt//ˌhændˈmeɪd//ɡɪft/
Làm đồ handmade

Do magic tricks /du//ˈmædʒɪk//trɪk/
Làm ảo thuật

Belly dance
/ˈbeli//dæns/
Múa bụng

Paint
/peɪnt/
Vẽ

Write novel
/raɪt//ˈnɑːvl/
Viết truyện

Surf
/sɜːrf/
Lướt sóng

 

 

Let’s practice by answering the questions:

1. Do you have any special talents?
2. When did you start doing it?
3. How often do you do it?

Homework: