10 Video trải nghiệm phương pháp học

[Khóa học Giao Tiếp miễn phí] - Unit 6: What I can do

Cùng bắt đầu với Unit 6 - What I Can Do - miêu tả những sở trường của bản thân nhé các em <3

Nào, cô Hoa sẽ không giới thiệu nhiều nữa nhé, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bài học tiếp theo của khóa học. Unit 6: What I Can Do nhé!

Lưu ý: Các em lưu ý là nhớ học đi, học lại nhiều lần, kết hợp với phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng để có thể học và áp dụng bài học một cách hiệu quả hơn nhé!

Xem thêm:
- Đăng kí học thử miễn phí phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng -
 tại đây
- Lịch khai giảng các khóa học Giao tiếp tại Ms Hoa Giao Tiếp - tại đây

- Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc

Conversation

Misa: Do you have any special talents?
Adele: Well, I can sing. I usually sing at events in university
Misa: Oh really. What’s your favorite song?
Adele: “Set fire to the rain”, I think

Mind-map and structures:

1. Ability

Do you have any special talents and abilities?
What can you do?
Is there anything special about you?

Well, I can dance/ sing
I used to play in university’s basketball club
I’m interested in creating handmade stuff

2. Details

How long have you been studying karate?

Since I was 10 years old
For 5 years, I guess

How often do you play guitar?

Once/twice/ three times a week/month

Why do you love basketball?

I love playing in a team
I love moving and sweating

Could you show us some moves?
How about showing us some moves?

Of course
Do you want it now?

 

  •  

Play musical instrument
/pleɪ//ˈmjuːzɪkl//ˈɪnstrəmənt/
Chơi nhạc cụ

Create handmade gift
/kriˈeɪt//ˌhændˈmeɪd//ɡɪft/
Làm đồ handmade

Do magic tricks /du//ˈmædʒɪk//trɪk/
Làm ảo thuật

Belly dance
/ˈbeli//dæns/
Múa bụng

Paint
/peɪnt/
Vẽ

Write novel
/raɪt//ˈnɑːvl/
Viết truyện

Surf
/sɜːrf/
Lướt sóng

 

 

Let’s practice by answering the questions:

1. Do you have any special talents?
2. When did you start doing it?
3. How often do you do it?

Homework: