[Khóa học Giao Tiếp miễn phí] - Unit 5: What I Like
Nội dung bài học

Bên cạnh các chủ đề mình đã học thì có một chủ đề vô cùng thú vị mà chắc hẳn các em sẽ rất yêu thích trong tiếng Anh, đó chính là nói về sở thích của bản thân. Like - sở thích - của các em là gì?

Cùng bắt đầu nhé. Unit 5: What I Like

Xem thêm:
- Đăng kí TƯ VẤN KHÓA HỌC miễn phí phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng - TẠI ĐÂY
- Lịch khai giảng các khóa học Giao tiếp tại Ms Hoa Giao Tiếp - TẠI ĐÂY

Conversation

Christina: Do you have any hobbies, Jack?
Jack: Yes, I have several
Christina: Tell me more about your hobbies.
Jack: I really like to go swimming.
Christina: Cool. How often do you go swimming?
Jack: Usually once a week.

Mind-map and structure:

1. List of hobbies

Do you have any hobby?
Tell me more about your hobbies
What’s your hobby?
What do you do for fun?
What do you do on the weekend/when you’re bored/ in your free time?

I really like ______
I love/enjoy/hate _____
I am interested in _______
I’m a big fan of_______
I’m really into ___________

2. How do you do it?

How often do you go to the cinema?

I go to the cinema once/ twice/ three times a month

When do you usually go swimming?

I usually go swimming in the morning

Where do you usually go swimming?

At/ in/ on +places

 

Vocabulary

Photograph
/ˈfoʊtəɡræf/
Nhiếp ảnh

Rock climbing
/rɒk//ˈklaɪmɪŋ/
Leo núi

Travelling
/ˈtrævəlɪŋ/
Đi du lịch

Go to beauty salon
/ˈbjuːti//ˈsælɒn/
Đi làm đẹp

Surf Facebook
Lướt facebook

 

Let’s practice by answering the questions:

1. Tell me about your hobby
2. How often do you do it?
3. Who do you usually do it with?

Homework
Matching

  1.  

- Are you doing anything on Saturday?
- Okay. See you at eight.
- Yeah. Why don’t we have a pizza or something?
- Well, there’s a rock concert.

   Do you feel like going?
- It start at around 9 o’clock.

  1.  

- Good idea. How about meeting at the pizza parlor at 8 o’clock.
- See you then.
- Sure. That sounds great. What time is the concert.
- Okay. Maybe we could get something to cat before it starts.
- No, not really.

 

Chúc các em học tốt!

➤ Link Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nội dung bài học

Bên cạnh các chủ đề mình đã học thì có một chủ đề vô cùng thú vị mà chắc hẳn các em sẽ rất yêu thích trong tiếng Anh, đó chính là nói về sở thích của bản thân. Like - sở thích - của các em là gì?

Cùng bắt đầu nhé. Unit 5: What I Like

Xem thêm:
- Đăng kí TƯ VẤN KHÓA HỌC miễn phí phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng - TẠI ĐÂY
- Lịch khai giảng các khóa học Giao tiếp tại Ms Hoa Giao Tiếp - TẠI ĐÂY

Conversation

Christina: Do you have any hobbies, Jack?
Jack: Yes, I have several
Christina: Tell me more about your hobbies.
Jack: I really like to go swimming.
Christina: Cool. How often do you go swimming?
Jack: Usually once a week.

Mind-map and structure:

1. List of hobbies

Do you have any hobby?
Tell me more about your hobbies
What’s your hobby?
What do you do for fun?
What do you do on the weekend/when you’re bored/ in your free time?

I really like ______
I love/enjoy/hate _____
I am interested in _______
I’m a big fan of_______
I’m really into ___________

2. How do you do it?

How often do you go to the cinema?

I go to the cinema once/ twice/ three times a month

When do you usually go swimming?

I usually go swimming in the morning

Where do you usually go swimming?

At/ in/ on +places

 

Vocabulary

Photograph
/ˈfoʊtəɡræf/
Nhiếp ảnh

Rock climbing
/rɒk//ˈklaɪmɪŋ/
Leo núi

Travelling
/ˈtrævəlɪŋ/
Đi du lịch

Go to beauty salon
/ˈbjuːti//ˈsælɒn/
Đi làm đẹp

Surf Facebook
Lướt facebook

 

Let’s practice by answering the questions:

1. Tell me about your hobby
2. How often do you do it?
3. Who do you usually do it with?

Homework
Matching

  1.  

- Are you doing anything on Saturday?
- Okay. See you at eight.
- Yeah. Why don’t we have a pizza or something?
- Well, there’s a rock concert.

   Do you feel like going?
- It start at around 9 o’clock.

  1.  

- Good idea. How about meeting at the pizza parlor at 8 o’clock.
- See you then.
- Sure. That sounds great. What time is the concert.
- Okay. Maybe we could get something to cat before it starts.
- No, not really.

 

Chúc các em học tốt!

➤ Link Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY