[Khóa giao tiếp online miễn phí] Unit 4: How I Feel
Nội dung bài học

Các em thân mến,

Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta luôn có những cảm xúc buồn vui đúng không nào. Và cách để biểu lộ các cảm xúc như vậy trong cuộc sống như thế nào trong tiếng Anh để có thể cho cuộc trò chuyện thêm phần thú vị hơn chắc hẳn các em cũng muốn biết đúng không?

Vậy, chúng ta cùng bắt đầu với bài học ngày hôm nay - Unit 4: How I feel nhé!

Xem thêm:
- Đăng kí học thử miễn phí phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng - tại đây
- Lịch khai giảng các khóa học Giao tiếp tại Ms Hoa Giao Tiếp - tại đây

 

Conversation

Simon: So, how do you feel right now?
Katy: A little bit nervous. This is my first interview.
Simon: Calm down, Katy. Take a deep breath and everything is gonna be fine.
Katy: Thank you, Simon.

Mind-map and structure:

1. Asking for feelings

Are you alright/okay?

 I am/feel…..
 Not really, I have just broken up with my boyfriend.

 

What’s wrong with you?

What’s the matter with you?

You look delighted. What’s up?

Could you tell me why?

 

2. Response to feelings

Negative feelings

I’m sorry to hear that
That must be very terrible
I see
I understand

Positive feelings

Congratulations!
I’m glad/happy to hear that.
Wow that’s amazing.
I can’t believe it!

 

  •  

1. Positive feelings:

Satisfied /ˈsætɪsfaɪd/
Hài lòng

Cheerful /ˈtʃɪrfl/
Vui vẻ

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/
Hạnh phúc

Terrific /təˈrɪfɪk/
Tuyệt vời

 

2. Negative feelings

Exhausted/ɪɡˈzɔːstɪd/
Mệt mỏi

Miserable/ˈmɪzrəbl/
Đau khổ

Gloomy/ˈɡluːmi/
Buồn bã

Annoyed /əˈnɔɪd/
Khó chịu


How do these people feel?

 

Tặng quà bằng cụm từ I feel under the weather

Let’s practice by tell me about your feelings

Homework
Which is the response?

1. “Do you feel like eating something?”
A. That’s awful
B. No, thanks. I’m good.
C. I can’t believe it!

3. “I got a new part-time job as a clerk in the grocery store!”
A. Great
B. That’s awful!
C. Oh no!

2. “My mobile phone just dropped and broke down. I think I need to buy a new one.”
A. Oh no!
B. Incredible!
C. Wonderful!

4. “Leo had an accident last night, he is in the hospital now”
A. How terrible!
B. Good job!
C. I don’t know.

 

Chúc các em học tốt!

Nội dung bài học

Các em thân mến,

Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta luôn có những cảm xúc buồn vui đúng không nào. Và cách để biểu lộ các cảm xúc như vậy trong cuộc sống như thế nào trong tiếng Anh để có thể cho cuộc trò chuyện thêm phần thú vị hơn chắc hẳn các em cũng muốn biết đúng không?

Vậy, chúng ta cùng bắt đầu với bài học ngày hôm nay - Unit 4: How I feel nhé!

Xem thêm:
- Đăng kí học thử miễn phí phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng - tại đây
- Lịch khai giảng các khóa học Giao tiếp tại Ms Hoa Giao Tiếp - tại đây

 

Conversation

Simon: So, how do you feel right now?
Katy: A little bit nervous. This is my first interview.
Simon: Calm down, Katy. Take a deep breath and everything is gonna be fine.
Katy: Thank you, Simon.

Mind-map and structure:

1. Asking for feelings

Are you alright/okay?

 I am/feel…..
 Not really, I have just broken up with my boyfriend.

 

What’s wrong with you?

What’s the matter with you?

You look delighted. What’s up?

Could you tell me why?

 

2. Response to feelings

Negative feelings

I’m sorry to hear that
That must be very terrible
I see
I understand

Positive feelings

Congratulations!
I’m glad/happy to hear that.
Wow that’s amazing.
I can’t believe it!

 

  •  

1. Positive feelings:

Satisfied /ˈsætɪsfaɪd/
Hài lòng

Cheerful /ˈtʃɪrfl/
Vui vẻ

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/
Hạnh phúc

Terrific /təˈrɪfɪk/
Tuyệt vời

 

2. Negative feelings

Exhausted/ɪɡˈzɔːstɪd/
Mệt mỏi

Miserable/ˈmɪzrəbl/
Đau khổ

Gloomy/ˈɡluːmi/
Buồn bã

Annoyed /əˈnɔɪd/
Khó chịu


How do these people feel?

 

Tặng quà bằng cụm từ I feel under the weather

Let’s practice by tell me about your feelings

Homework
Which is the response?

1. “Do you feel like eating something?”
A. That’s awful
B. No, thanks. I’m good.
C. I can’t believe it!

3. “I got a new part-time job as a clerk in the grocery store!”
A. Great
B. That’s awful!
C. Oh no!

2. “My mobile phone just dropped and broke down. I think I need to buy a new one.”
A. Oh no!
B. Incredible!
C. Wonderful!

4. “Leo had an accident last night, he is in the hospital now”
A. How terrible!
B. Good job!
C. I don’t know.

 

Chúc các em học tốt!