Advanced Grammar

Unit 17: Phân biệt “A lot of, lots of, allot”

Unit 17: Phân biệt “A lot of, lots of, allot”
Chủ điểm “A lot of, lots of, allot” thường xuyên khiến học viên nhầm lẫn. Chúng ta cùng Ms Hoa Toeic tìm hiểu nhé!

Chủ điểm “A lot of, lots of, allot” thường xuyên khiến học viên nhầm lẫn. Hôm nay chúng ta cùng tham khảo cách phân biệt những từ này để không gặp khó khăn khi học tiếng Anh giao tiếp công việc ở bài viết dưới đây nhé!

1. a lot of/ lots of  

• Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of và lots of.

• Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này sẽ quyết định việc chia động từ.

A lot of + uncountable noun+ singular verb

Lots of + plural noun + plural verb

Ví dụ: 

A lot of effort is needed to finish this project on time.

Lots of us want to redesign the central statue

2. Allot (v)  give time, money, tasks, etc. to somebody/something as a share of what is available (phân bổ)

Allot luôn đi kèm Object ở sau (allot something to somebody)

Ví dụ:  

 How much money have we been allotted?

Ngoài ra “lots of, a lot of” chúng ta có thể dùng một số cụm từ khác thay thế

• Plenty of được dùng phổ biến trong informal English.

Ví dụ:

Don’t rush, there’s plenty of time.

Plenty of shops take checks.

• A large amount of = a great deal of + non-count noun (formal English)

Ví dụ:

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.

• A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu.

Ví dụ:

On holiday we walk and swim a lot.

The gorvernment seems to change its mind a great deal.

Cùng mshoagiaotiep.com luyện một số bài tập nhé!

Luyện tập
Hỗ trợ trực tuyến