Advanced Grammar

Advanced Grammar

Unit 10: Must in talking about obligation, policy

Khi nói về luật lệ và nghĩa vụ, chúng ta hay dùng must và have to. Vậy hãy thử nhớ lại về kiến thức cơ bản về chúng và áp dụng trong giao tiếp công việc ...
xem thêm

Unit 8: To-V when talking about your intentions, wants

Chúng ta cùng học tiếp bài học về danh động từ với một số dạng đặc biệt, theo sau vừa là V-ing vừa là To-V nhé!
xem thêm

Unit 7: V-ing when talking about your responsibilities; duties

Danh động từ là một phần kiến thức khá quan trọng trong tiếng Anh, và cũng quan trọng khi nói về trách nhiệm, nghĩa vụ trong công việc nữa đấy!
xem thêm

Unit 6: Conditional in contract terms

Một trong những kiến thức ngữ pháp được áp dụng vào trong hợp đồng hay điều lệ là câu điều kiện. Chúng ta hãy ôn lại câu điều kiện với ngữ cảnh ...
xem thêm

Unit 5: Future simple in talking about your next-5-year plan

Khi nói về thời gian, nếu đã có quá khứ, hiện tại, thì chúng ta không thể bỏ qua mốc tương lai được. Cùng tìm hiểu thì tương lai đơn trong bài học hôm nay ...
xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến